Informovaný souhlas a zásady ochrany osobních údajů

Home / Informovaný souhlas a zásady ochrany osobních údajů

Bezpečnost je na prvním místě

Registrací na akci z kalendáře akcí prohlašuji, že se účastním střeleckého cvičení na venkovní střelnici za účelem výběrového řízení a kvalifikace mojí osoby pro spolupráci se společností B-rdy [be ready] s.r.o. (dále jen akce) po celou dobu na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a souhlasím s řádem střelnice, se kterým jsem se seznámil, bezpečnostními pravidly a pokyny organizátorů, kterými se budu řídit.

Jsem si vědom/a zvýšeného nebezpečí vzniku zranění. Byl/a jsem poučen/a o svých povinnostech, zásadách bezpečnosti, o ochraně majetku a zdraví sebe, ostatních účastníků a třetích osob. Budu dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku. Po tomto poučení prohlašuji, že akci absolvuji na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda při akci vznikne.

Prohlašuji a souhlasím, že nebudu vůči pořadateli uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mi taková škoda při akci vznikne. Tento souhlas je nutný ke splnění podmínky Zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu. Dále stvrzuji, že jsem se seznámil s provozním řádem střelnice.

Uděluji tímto také organizátorům akce souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala níže uvedené osobní údaje.

Souhlasím s pořízením fotografií mé osoby a užitím pořízených fotografií, ať už v podobě hmotné či digitalizované pro propagační materiály, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. Webové stránky, sociální sítě, tiskoviny).

COVID-19

Zavazuji se, že budu plnit nařízení vlády, tedy cestuji pouze za účelem venkovního sportování či pracovního rozvoje. Budu dodržovat nařízené ochranné pomůcky (respirátor) a rozestupy větší než 2 m od všech ostatních osob. Nevyužiji žádné vnitřní prostory sportoviště. Při příchodu a odchodu použiji dezinfekci na ruce. Na jednotlivých střelištích se budou vyskytovat vždy maximálně 2 osoby.

Security on first place!

By registering, I declare that I participate in the shooting exercise, competition, course or seminar (the event) at all times at my own risk and I agree to the rules of the shooting range, safety rules and instructions of the organizers, which I will follow. I am aware of the increased risk of injury. I have been informed of my responsibilities, safety principles, protection of property and health of myself, other participants and third parties. I will follow the recommendations and orders of the organizers and actively prevent damage to health and property. After this instruction, I declare that I complete the event at my own risk, knowing that the organizer is not liable for damage to health and property, if such damage occurs to me during the event. I declare and agree that I will not claim damages from the organizer if I suffer such damage during the event. This consent is necessary to meet the conditions of Act No. 119/2002 Coll. on weapons and ammunition. Furthermore, my registration confirms that I have read the operating rules of the shooting range. I hereby also consent to the organizers of the event, in accordance with Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR – General Regulation on the Protection of Personal Data) (hereinafter referred to as the “Regulation”) processed the personal data listed below. I agree to the taking of photographs of my person and the use of the photographs taken, whether in material or digitized form for promotional materials, both in printed and electronic form (eg websites, social networks, printed matter).

X